År 1971, den 3. juni kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 2388 og 2441 af Udenbys Klædebo Kvarter på landsretssagfører  Anne Lise Ankerstjerne's kontor Ryvangs Alle 44, 2900 Hellerup med nedennævnte dagsorden:

 

Til stede var:                                                                            Bestyrelsen:

 

                                                                                               Landsretssagfører A.Ankerstjerne

                                                                                               Advokat Serge Vøgg

                                                                                               Hr Jean Ballard

 

                                                                                               Fru lrs.A.Ankerstjerne fremlagde fuldmagter for fru Karen Tofte og fru Grace Tofte samt hr. Peter Obbekjær

 

Dagsorden:

  1. Aflæggelse af årsberetningen for det senest forløbne år.
  2. Forelæggelse ti1 godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning .
  3. Forelæggelse til godkendelse af budget for næste regnskabsår.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  5. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  6. Valg af statsautoriseret revisor.
  7. Forslag fra medlemmer.
  8. Eventuelt.

 

Landsretssagfører A.Ankerstjerne blev ensstemmigt valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelsen var udsendt gennem Postvæsenet den 10.maj 1971, og at der i henhold til fordelingstal var mødt 100 %.

 

ad 1:

Årsberetning blev af lagt af bestyrelsen og ensstemmigt godkendt.

 

ad 2 :

Det reviderede regnskab blev ensstemmigt godkendt.

 

ad 3 :

Det blev oplyst, at udgifterne for næste regnskabsår var anslået til at blive næsten de samme som i 1970.

 

ad 4:

Til bestyrelsen blev valgt følgende:

                        F ru Karen Tofte

                        Landsretssagfører A.Ankerstjerne

                        Hr. Jean Ballard

 

ad 5:

Som suppleant blev valgt

 

ad 6:

Statsautoriseret revisor Gunnar Rasmussen blev ensstemmigt valgt.

 

ad 7:

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer .

 

ad 8:

Eventuelt

 

Forslag til vedtægtsændring blev ensstemmigt vedtaget således:

 

Som ny § 10 a indsættes

 

"Lejligheden må ingensinde beboes af flere personer end angivet i lejelovens § 53 jfr. § 66 i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, ligesom hver lejlighed højst kan ejes af to personer. Er intet vedtaget, gælder de i standardlejekontrakterne fastsatte regler om husorden. Specielt bemærkes, at husdyr i lejlighederne er tilladt, dog kan bestyrelsen forlange husdyr f jernet, som er til gene for de øvrige beboere" .

 

Til § 23 sidste stk. tilføjes

 

"Endvidere respekteres alle fremtidige servitutter og lån fra kreditforening, hypotekforening og reallånefond" .

 

 

Generalforsamlingen hævet: