År 1972, den 24.maj kl. 16,00 afholdtes ordinær generalforsamling i "Ejerlejlighedsforeningen, matr. nr. 2388 og 2441 af Udenbys Klædebo kvarter" på landsretssagfører A.Ankerst jernes kontor , Bredgade 6 , 126o Køben havn K.

 

Til stede var:                                           Herr Jean Balland,

 

                                                              Landsretssagfører A.Ankerstjerne , som mødte med fuldmagt fra:

 

                                                              Fru Karen Tofte,

                                                              Fru Grace Tofte og

                                                              Herr Peter Obbekjær.

 

Dagsordenen var følgende:

 

1)       Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år,

2)       Forelæggelse til godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning,

3)       Forelæggelse til godkendelse af budget for næste regnskabsår..

4)       Valg af medlemmer til bestyrelsen,

5)       Valg af suppleanter til bestyrelsen,

6)       Valg af statsautoriseret revisor.

7)       Forslag fra medlemmer.

8 )      Eventuelt .

 

Landsretssagfører A.Ankerstjerne blev ensstemmigt valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelsen var udsendt gennem postvæsenet den 20.april 1972 og at der i henhold til fordelingstal var mødt 89,30 %

 

ad 1:

Årsberetning blev aflagt og ensstemmigt godkendt.

 

ad 2:

Det reviderede årsregnskab blev ensstemmigt godkendt.

 

ad 3 :

Det blev oplyst, at udgifterne for næste regnskabsår var anslået til at blive næsten de samme som i 1971.

 

ad 4:

Bestyrelsen blev ensstemmigt genvalgt.

 

ad 5:

Som suppleant valgtes herr Peder Obbekjær.

 

ad 6:

Statsautoriseret revisor Gunnar Rasmussen blev ensstemmigt valgt.

 

ad 7:

Der var ingen forslag indkommet fra medlemmer.

 

 

ad 8:

Der var ingen særlige punkter under eventuelt.

 

 

Generalforsamlingen hævet.