*** AFSKRIFT ***

 

 

År 1985, den 7. januar, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 2388 og 2441 Udenbys Klædebo kvarter hos Hans Jørgen Poulsen, Sortedam Dossering 65A,4., 2100 København Ø.

 

Til stede var:

 

        Jøgvan Petersen og frue

        Hans Jørgen Poulsen og Marie Bach Poulsen

        Gert Schou

        Fru Eberhardt

 

Repræsenteret ved fuldmagt var:

 

        P.M. Juhl 

        Palle Kiil 

        Dorrit Knudsen 

        Flemming Eberhardt 

        Dan Säll og Pernille Stage

 

Som repræsentant for de oprindelige ejere deltog:

 

        Henning Levin, advokat

        Administrator, advokat Carsten Iversen, kom senere til stede.

 

 

Dagsorden var, som angivet i den omdelte indkaldelsesskrivelse af 15. december 1984.

 

Til dirigent valgtes advokat Henning Levin, der erklærede generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter, idet der i alt var repræsenteret 84,32% af ejerforeningens stemmer.

 

Dirigenten redegjorde for baggrunden for indkaldelsen til nærværende ekstraordinære generalforsamling, og henviste i den forbindelse til vedtægternes § 10 og 12, hvorefter der ikke uden bestyrelsens samtykke måtte ske ændring af ejendommens ydre, ligesom en beslutning om væsentlige forandringer af fælles bestandele krævede tilslutning fra 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal. Bestyrelsen er af den opfattelse, ,at et altanprojekt som det af Hans Poulsen ønskede, falder ind under bestemmelsen i vedtægternes § 12, og således kræver kvalificeret majoritet fra generalforsamlingens side, uanset at Hans Jørgen Poulsen selv havde erklæret sig indforstået med dels af afholde enhver anlægsudgift til altanprojektet, og dels enhver fremtidig vedligeholdelsesudgift.

 

For fremover at sikre ejerlejlighedsforeningen, at disse krav ville blive opfyldt, stillede bestyrelsen krav om, at der blev tinglyst en deklaration herom på Hans Jørgen Poulsen og Marie Bach Poulsens ejerlejlighed og, at denne blev tinglyst pantstiftende for et beløb på kr. 20.000,00, som løbende pristalsreguleredes.

 

Dirigenten uddelte herefter en af denne udarbejdet deklara­tion til opfyldelse af foranstående.

 

Dirigenten præciserede samtidig, at Hans Jørgen Poulsen, ud­over at projektet naturligvis skulle være lovligt i enhver henseende, herunder at der skulle fremskaffes ibrugtagnings­tilladelse, tillige skulle afholde enhver udgift ved udarbej­delse af deklaration, tinglysning af samme etc.

 

Generalforsamlingen drøftede herefter forslaget, der blev sat til afstemning af dirigenten.

 

For forslaget stemte: 78,25, mendens 6,07 af stemmerne stemte imod.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at Hans Jørgen Poulsens andragende om tilladelse til opførelse af gårdaltan ud for sin ejerlejlighed var godkendt. Deklarationen blev samtidig underskrevet af Hans Jørgen Poulsen, og Marie Bach Poulsen.

 

Under punktet eventuelt, blev der fra et medlem fremsat ønske om, at der blev indhentet tilbud på, hvad det ville koste at få sat antenneleder op, således at beboerne blev i stand til at tage "Kanal 2". Dirigenten ville få indhentet tilbud her­på, og fremlægge denne på den ordinære generalforsamling i maj måned.

 

Herefter hævedes generalforsamlingen.