6.1.2001

Til Bestyrelsen v/Diederik Postma

 

Jeg håber, vi kan lukke de verserende diskussioner om beskyttelse af fælles goder versus varetagelse af egne interesser.

 

Jeg beder derfor om at nedenstående forslag sættes på dagsordenen ved den kommende generalforsamling.

 

Årsagen hertil er, at en del ejere vil være uden mulighed for adgang til depotrum i nærheden af egne lejligheder, hvis ejerforeningen accepterer enkeltmedlemmers køb af potentielle fællesarealer i Helgesensgade 1 (H1).

 

Pladsen i H1 er fordelt på følgende vis:

       Loftet nr 11 ejes af Schou & Borrits

      Kælderlokale nr. 12 ejes af R.Gunn

       Kælderlokale nr 13 ejes af R.Gunn og som bekendt netop solgt på tvangsauktion

       Kælderlokale nr 14 ejes af Tofte Family Foundation og benyttes til fælles cykelkælder

      Øvrige lokaler benyttes til fælles varmecentral, fælles gennemgang til cykelkælder, fælles gårdtoilet og et rum, der hidtil er blevet benyttet af Mundfeldt i funktion af vicevært.

 

Pladsen i SD 65A og 65B er fordelt på følgende vis:

       Loftet nr 11 ejes af Tofte Family Foundation og udlagt til 15 depotrum og 2 tørrelofter/depotrum.

       Kælderlokale nr 12 ejes af Packness & lannone.

       Kælderlokale nr 13 ejes af Tofte Family Foundation og udlagt til 3 depotrum, fælles vaskekælder, fælles varmekedel og fælles hobbyrum/værksted/opbevaring.

 

Som det ses af ovenstående er der for tiden kun mulighed for at etablere depotrum i det rum, som Mundfeldt hidtil har benyttet. En mulighed der ikke hidtil har været nævnt. Det er derfor imod Helgesensgade beboernes interesse, at Peter Elsborg og Pernille Moll forsøger at opkøbe kælderrum nr 13 i Helgesensgade.

 

Peter benytter i forvejen depotrum nr 5 i nærheden af egen lejlighed. Den tidligere lejer af lejligheden optager i øvrigt depotrum nr 7 ifølge optegninger på dør. Peter må være vidende om det rum siden erhvervelse af lejligheden i 1993. Derudover har Peter umiddelbart adgang til mindst 3 tomme depotrum og et tomt tørreloft (med hule!) i nærheden af egen lejlighed. Det er derfor helt uacceptabelt, at Peter forsøger at købe potentielle depotlokaler i Helgesensgade!

 

Der er en række muligheder for etablering af depotrum i H1 ‑ enkeltvis eller i kombination ‑ for eksempel:

       Etablering af et eller to depotrum i det rum, som Mundfeldt benytter i dag.

       Ejerforeningen forsøger at erhverve rum nr 14 og etablerer depotrum i dette. I forbindelse hermed flyttes

        cykelstativer til fællesrummet under 65A. Dette vil være godt for 3 beboere i H1 tv, men mere besværligt

        for cykelejerne.

        Ejerforeningen forsøger at erhverve rum nr 12 og etablerer depotrum i dette. Det vil være en god løsning

        for 3 beboere i H1 th.

       Ejerforeningen indretter kælderrum nr 13 i H1 til depotrum. Dette vil være en god løsning for 4‑5 beboere i H1.

      Ejerforeningen indretter kælderrum nr 13 og 14 i H1 til henholdsvis cykelkælder og depotrum. Dette vil være en god løsning for 3 beboere i H1 tv og status quo for cykelejerne.

 

Samtidig hermed skal beboerne i SD 65A+B sikres mulighed for fremtidige depotrum ved enten at erhverve kælder eller kælder+loft.

 

Jeg fremsætter derfor følgende


Forslag:

 

Generalforsamlingen

       accepterer bestyrelsens brug af forkøbsret til kælderrummet

       giver bestyrelsen mandat til om muligt at erhverve kælderrum nr. 12 og 14 under H 1, kælderrum nr. 13 under SD 65B samt eventuelt loftet over SD 65A+B.

        pålægger bestyrelsen at etablere og fordele depotrum i henhold til nedenstående forslag.

 

Etablering af depotrum skal ske ud fra følgende prioritering:

      Alle lejligheder skal have 1 depotrum ‑ for H 1 i kælderen, da loftet er solgt fra.

       Alle depotrum skal ligge tæt på lejligheden.

       Alle depotrum skal have adgang til depotrum via nærmeste køkkentrappe.

 

‑ hvor der tages hensyn til følgende:

      Cykelkælder skal som nu ligge tæt på udgang til vej.

      Eksisterende vaskekælder med plads til fælles borde m.m. bevares.

      Eksisterende hobbyrum/værksted bevares så længe som muligt.

 

Derefter pålægges bestyrelsen at indrettes depotrum nogenlunde som vist i vedlagte skitse:

      Rum a‑ h og i+j fordeles mellem lejlighedeme i H 1. Hvis Schou & Borrits også ønsker et depotrum i

        kælderen reetableres skillevæg mellem rum i og j, så der bliver etableret 10 rum ialt.

      Rum k og l samt 7 loftrum over SD 65A+B fordeles mellem lejlighederne i SD 65A og 65B. Det foreslås,

        at Hougaard og Öberg flyttes til kælderen. Hvis Packness & Iannone også ønsker et depotrum må et

        sådant etableres.

 

De øvrige 8 depotrum og 2 tørrelofter over SD 65A+B fordeles ved lodtrækning blandt de af foreningens

medlemmer, der er interesseret i at få ekstra plads.

 

Umiddelbart kan foreningen vælge at købe loftet over SD 65A+B. Dette er dog ikke påkrævet, da der i

tilfælde af at loftet skal rømmes, kan indrettes ekstra depotrum i kælderen under 65A og 65B som

markeret med m ‑ s på oversigtstegningen.

 

Til ovenstående gives bestyrelsen mandat i størrelsen 200.000 kr.

 

Bilag:

Skitse over fordeling/brug af depotrum pr 31.12.2000.

Liste over eksisterende depotrum pr 31.12.2000.

Forslag til fremtidig fordeling af depotrum.

Forslag til liste over fordeling af fremtidige depotrum.

Oversigt over seneste salgspriser på depotrum.

 

 

 

 

Jeg håber at dette forslag med småjusteringer kan vedtages på generalforsamlingen, så foreningen kan

komme videre.

 

Med venlig hilsen

 

 

 

 

Jesper  Møller

 

 

 

 

 

NB: Tegninger er ikke målfaste. Forslaget er stillet uden mulighed for inspektion af Mundfeldts rum eller kælderlokale 12 og 13. Alle oplysninger om brug af depotrum indsamlet ved inspektion udefra. Nævnte ejerforhold er ikke verificeret. Visse arealer ejes af Tofte Family Foundation sammen med boet efter Peter Obbekjær plus en bank men kun førstnævnte er anført som ejer. Salgspriser er fra Tinglysningskontoret i Kbh.