Husorden

 

 

Affald

 

Affald skal anbringes i henhold til Københavns Kommunes regulativ. Der skelnes her mellem dagrenovation, storskrald, glasemballage, papiraffald og problemaffald.

 

Dagrenovation (naturligt forekommende affald fra husholdninger) anbringes i de opstillede affaldscontainere. Vådt affald skal emballeres særskilt i plasticposer eller lign. Skarpe og stikkende genstande skal emballeres forsvarligt. Affaldet komprimeres rimeligt, så containerne ikke fyldes med luft, men med affald.

 

Storskrald (kasserede indbogenstande, større affaldsgenstande, byggematerialer etc.) afhentes vederlagsfrit af R98 efter forudgående aftale med varmemesteren. Affaldet skal anbringes på et nærmere aftalt sted tidligst aftenen før og senest kl. 6 om morgenen på indsamlingsdagen.

 

Glasemballage (glasflasker og husholdningsglas samt skår heraf) anbringes tømt og evt. skyllet i særlige glascontainere i nærområdet. Krystalglas, ler- og porcelænsvarer, spejle, keramik, elektriske pærer, planglas mv. betragtes som dagrenovation.

 

Papiraffald (kasserede aviser, blade, tryksager, kuverter, skrivepapir, indpakningspapir mv.) anbringes i den opstillede papirbeholder. Kasserede telefonbøger, indbundne bøger, papmaterialer og selvkopierende papir afleveres som dagrenovation eller storskrald.

 

Problemaffald (olie- og kemikalieaffald, affald som kan indebære en fare for miljø og personer) afleveres til en af de særlige indsamlingsordninger, som miljøbil, apotek, farvehandler, genbrugsstation, modtageplads, batteriordning eller Matas.

 

Der må således ikke henstilles affald i gården, før der er truffet aftale om fjernelse.

 

 

Afløb

 

Afløb i lejlighederne skal holdes rensede, således at oversvømmelser undgås. Der må ikke kastes affald i WC-skåle o.lign., som kan tilstoppe afløb og faldstammer.

 

 

Cykler, barnevogne o.lign.

 

Cykler og lign. må ikke henstilles på ejendommens trapper, gange eller gårde. Dog kan barnecykler og barnevogne henstilles under hovedtrapperne i kortere perioder.

 

 

Fodring af fugle

 

For at mindske generne ved tilstedeværelsen af vilde fugle, er det ikke tilladt at udlægge foder på ejendom­mens arealer.

 

 

Fyrværkeri

 

Fyrværkeri må ikke antændes noget sted i ejendommen eller på dennes arealer.

 

 

Musik

 

Musiceren og anden støjende underholdning må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere og ikke efter kl. 23.

 

Porttelefon


 

Beboerne skal udvise omtanke, når dem ubekendte personer beder om adgang gennem hoveddørene.

 

 

Renholdelse

 

For at bevare et rent og velholdt udseende af ejendommens fællesarealer, må der ikke efterlades cigaretskod, flasker og andet affald på ejendommens fællesarealer, og beboerne må i alle sammenhænge rydde op og gøre rent efter sig selv.

 

 

Støj

 

Beboerne skal udvise hensyn i forbindelse med støjende adfærd og ordentligvis orientere omkringboende, før nødvendig støjende adfærd udfoldes.

 

Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere. Brug af boremaskiner eller andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 21.

 

 

Tørrestativ

 

Tørrestativet skal ryddes hurtigst muligt efter anvendelse.

 

 

Vand

 

Vandspild skal undgås. Dryppende og utætte haner og cisterner skal repareres hurtigst muligt.

 

 

Vinduer

 

I regn-, sne-, frost- og stormvejr skal alle vinduer i fællesarealer holdes lukkede.

 

 

 

 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen 27. maj 1998.