AFSKRIFT

 

Allonge til Stiftelseserklæring og vedtægter for ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 2388 og 2441 Udenbys Klædebo kvt.

 

 

I tilslutning til generalforsamlingsbeslutning af 22. april 1980 begæres følgende tillæg til ejerforeningens vedtægter tinglyst på samtlige ejerlejligheder i ejendommen, matr.nr. 2388 og 2441 Udenbys Klædebo kvarter:

 

 

"Fremtidig vedligeholdelse og udskiftning af vinduer i den enkelte ejerlejlighed sker for

den enkelte ejers regning. Vinduerne skal være af nøjagtig samme udseende og materiale, som de hidtidige vinduer. Maling af vinduerne udvendig henhører dog under ejendommens fælles vedlige­holdelsespligt. Såfremt en ejer udskifter eller reparerer sine vinduer på et tidspunkt, hvor der ellers ikke foretages vinduesmaling, skal vedkom­mende på egen bekostning lade sine vinduer male i samme farve som ejendommmmens øvrige vinduer."

 

 

København, den 5. december 1980