AFSKRIFT

 

TILLÆG TIL VEDTÆGTER

 

 

for "Ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 2388 og 2441 Udenbys Klædebo Kvarter" (Ejerfor­eningen Sortedamshus) tinglyst den 20. november 1969.

 

Tilføjelse til foranstående vedtægters § 7, som stk. 6, 7, 8, 9 og 10:

 

"Såfremt et medlem af ejerforeningen, der har en lejlighed i opgangene Sortedam Dos­sering 65 A og B, ønsker at etablere fransk altan i lejlighedens køkken i bygningens gavl, kan generalforsamlingen i hvert enkelt tilfælde med kvalificeret flertal meddele samtyk­ke hertil, under forudsætning af, at alle nødvendige myndighedsgodkendelser foreligger forinden etableringen iværksættes.

 

Den konkrete indretning af altanen skal godkendes af generalforsamlingen og harmone­re med eventuelle andre altaner, således at facaden stedse har et ensartet og harmonisk udseende.

 

Endvidere er den til enhver tid værende indehaver af den pågældende ejerlejlighed plig­tig at afholde enhver omkostning, både i forbindelse med etablering af fransk altan og enhver fremtidig vedligeholdelsesomkostning som særudgift.

 

Medlemmet er endvidere pligtig til at sørge for, at altanen til enhver tid er forsvarligt vedligeholdt og bærer ansvaret og risikoen for enhver skade, der måtte udgå fra alta­nen.

 

Såfremt en altan ikke vedligeholdes forsvarligt, kan ejerforeningen for medlemmets regning foranstalte nødvendig vedligeholdelse og for omkostningerne hertil kan ejerfor­eningen søge sig fyldestgjort gennem den etablerede pantsikkerhed."

 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 1. juli 1998.

 

 

Nærværende begæres tinglyst på ejendommen matr.nr. 2388 Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed 1-13 incl. og 2441 Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed 1-14 med respekt af de på hovedejendommen og de enkelte lejligheders tinglyste byrder, servitutter og hæftelser, hvorom henvises til hovedejendommens og ejerlejlighedernes blad i tingbogen.