AFSKRIFT

 

 

For ejendommen matr. nr. 2388 og  2441 Udenbys Klædebo Kvarter og de ved denne ejendom fremkomne ejerlejligheder, stiftes herved i henhold til lov nr. 199 af 8. juni 1966 en ejerlejlighedsforening med følgende

 

 

V E D T Æ G T E R

 

 

1.

 

Foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen  matr. nr. 2388  og 2441 af Udenbys Klædebo Kvarter". Dens hjemsted er Sortedams Dossering  65 A og B / Helgesensgade 1.

 

 

2.

 

Foreningens formål er at administrere alle fællesanliggender for ejerlejligheder i ejendommen, matr. nr. 2388  og 2441 Udenbys Klædebo Kvarter.

 

 

3.

 

Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejlighederne i ejendommen og indtil alle lejlighederne, med undtagelse af en even­tuel funktionærbolig, er solgt som ejerlejligheder, er den oprinde­lige ejer af ejendommen medlem med en anpart, der svarer til de endnu ikke solgte lejligheders samlede fordelingstal.

 

Enhver lejlighedsejer er forpligtet til at være medlem af foreningen, og medlemskabet af foreningen og ejendomsretten til den pågældende ejerlejlighed skal stedse være samhørende.

 

Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejlighederne i ejendommen og indtil alle lejlighederne, med undtagelse af en even­tuel funktionærbolig, er solgt som ejerlejligheder, er den oprinde­lige ejer af ejendommen medlem med en anpart, der svarer til de endnu ikke solgte lejligheders samlede fordelingstal.

 

Enhver lejlighedsejer er forpligtet til at være medlem af foreningen, og medlemskabet af foreningen og ejendomsretten til den pågældende ejerlejlighed skal stedse være samhørende.

 

 

Medlemmerne hæfter principalt pro rata og subsidiært solidarisk for foreningens forpligtelser i og udenfor kontraktsforhold, men frigøres for disse forpligtelser, for så vidt en erhverver af den pågældende ejerlejlighed erklærer at ville overtage disse, dog er et tidligere medlem altid frigjort for førnævnte forpligtelser, når det nye medlem retsskyldigt er indtrådt.

 

 

4.

 

Foreningen skal, bortset fra grundfonden og en eventuel driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene af medlemmerne opkræve de fornødne bidrag, der kræves til at bestride ejendommens fællesudgifter.

 

Foreningens kontante midler skal være anbragt i bank, sparekasse eller postgirokonto, dog skal det være administrator tilladt at have en kassebeholdning af en sådan størrelse, som er nødvendig for den daglige drift.

 

 

5.

 

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter. Beløbet fordeles på medlemmerne i forhold til fordelingstal, og bestyrelsen kan af medlemmerne forlange, at medlemmerne betaler bidraget forud i et vist antal måneder, der skal være ens for samtlige medlemmer.

 

Indtil opdeling i ejerlejligheder har fundet sted, og de enkelte lejligheder er selvstændigt skatteansat og prioriteret, kan bestyrelsen forlange, at medlemmerne udover bidrag til fællesudgifter, betaler bidrag udregnet efter fordelingstal til skatter, prioritetsydelser og andre udgifter som er fælles. Bidraget kan kræves forudbetalt for samme periode som bidraget til andre fællesudgifter, jfr. stk. 1 .

 

 

6.

 

Til sikkerhed for de i § 5 nævnte bidrag og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på et medlem, herunder udgifter ved et medlems misligholdelse, udsteder hvert medlem bortset fra de oprindelige ejere af ejendommen, et ejerpantebrev, stort kr. 5.000,-,  skriver kroner femtusinde 00 øre til rente 8% p.a. med pant i lejligheden hvilket ejerpantebrev beror hos foreningen.

 

Ejerpantebrevet respekterer til enhver tid kredit-, hypotekforenings og/eller sparekasse- og/eller realkreditfondsmidler samt private midler, der hviler på ejerlejligheden ved det første skødes tinglysning.

 

Endvidere respekterer ejerpantebrevet de på ejerlejligheden hvilende servitutter og byrder og sådanne servitutter, som det offentlige måtte forlange pålagt ejerlejligheden.

 

 

7.

 

Ethvert medlem er berettiget til at foretage ændringer og forbedringer af sin ejerlejlighed i det omfang, dette ikke er til gene for medejerne. Hertil nødvendige rørgennemføringer kan kun gennem­føres med samtykke og de eller den lejlighedsejer, den berøres heraf dog at det på en generalforsamling kan bestemmes, at en lejlighedsejer er pligtig at finde sig i rørgennemføringer m.v., eventuelt mod erstatning for midlertidig og varig gene, og da kun for så vidt hans vægring må anses for at være uden rimelig grund.

 

Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foranstaltes af foreningen for dens regning, medens den indvendige vedligeholdelse påhviler de en­kelte medlemmer, hvorved bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, maling og hvidtning, men også vedlige­holdelse og fornyelse og gulve, døre og alle lejlighedens udstyr, her­under el‑ledninger, el‑kontakter, radiatorer med ventiler, vandledninger, vandhaner, sanitetsinstallationer, kort sagt alt, hvad der er installeret inden for lejlighedens vægge, hvorimod foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsynings­ledninger  og fællesinstallationer uden for de enkelte lejligheder, ind til disses individuelle forgreninger i de enkelte lejligheder.

 

Ethvert medlem er pligtig at tåle, at ejendommen i sin helhed moderniseres, hvad angår varme, sanitetsforhold og varmt vand, samt de dermed forbundne gener. Når arbejdet er afsluttet, skal regn­skabet, så lang tid der endnu er usolgte lejligheder i ejendommen, indsendes til huslejenævnet, og den anskaffelsesudgift og forde­ling, som huslejenævnet godkender, vil være at lægge til grund, således at medlemmerne er pligtige at betale den del af udgifterne, den kommer til at hvile på hver enkelt ejerlejlighed.

 

Ethvert medlem er pligtig at give de af bestyrelsen udpegede hånd­værkere adgang til sin lejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, modernisering m.v. eller ombygninger.

 

Medlemmerne er pligtige at tilslutte sig fælles antenneanlæg og andre lignende anlæg og betale en forholdsmæssig andel og udgiften til anlæg og drift deraf, for så vidt et flertal efter fordelings­tal stemmer for sådanne anlægs gennemførelse.

 

 

8.

 

På en i ejendommen eventuelt værende eller kommende funktionærbolig til brug for ejendommens vicevært, fordeles alle udgifter denne lej­lighed vedrørende samt lønudgifter efter fordelingstal. Der er ikke knyttet stemmeret til funktionærlejligheden.

 

 

9.

 

Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for et eller flere og de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan besty­relsen sætte lejligheden i stand for medlemmets regning og om for­nødent søge fyldestgørelse i foreningens panteret i henhold til ejer­pantebrevet.

 

Såfremt lejligheden skal istandsættes som følge af vandskade eller lignende  for hvilke lejlighedsejeren ikke har noget ansvar, afholdes udgifterne af kontoen for udvendig fælles vedligeholdelse efter aftale med administrator.

 

Såfremt enighed med administrator ikke opnås, afgør bestyrelsen endeligt tvisten.

 

Bestyrelsens skøn med hensyn til vedligeholdelse og ejendommen er endelig og kan ikke indbringes for domstolene, med mindre medlemmer, der repræsenterer min. 30 % efter fordelingstal på en ordinær generalforsamling, stiller krav herom.

 

 

10.

 

Medlemmet og de personer, der opholder sig i hans lejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler. Er intet vedtaget, gælder de i standardlejekontrakterne fastsatte regler om husorden. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller ydersiderne og vinduernes træværk eller lade opsætte skilte, reklamer eller udvendige antenner m.v. uden bestyrelsens samtykke.

 

Medlemmerne må ikke udleje lejlighederne uden bestyrelsens og eventuelle private panthaveres tilladelse. Denne bestemmelse gælder dog ikke panthavere, som måtte overtage lejligheden som ufyldestgjorte panthavere, og ej heller de oprindelige ejere.

 

Medlemmerne må ikke drive erhverv fra lejlighederne uden bestyrelsens samtykke, med mindre der ved ejendommens overgang til ejerlejligheder bestod et lovligt erhvervslejemål eller blandet erhvervs‑ og beboelseslejemål. Ændring og erhverv skal godkendes, jfr. ovenfor, og det samme gælder nedlæggelse af erhverv.

 

 

11 .

 

Misligholder et medlem sine forpligtelser over for foreningen eller over for fællesskabet ved at komme i restance med ham påhvilende økonomiske ydelser, ved ikke at efterkomme lovlige påbud, som be­styrelsen eller generalforsamlingen pålægger ham, ved krænkelse af

husordenen eller ved hensynsløs adfærd over for medejerne, kan be­styrelsen efter given påmindelse i gentagelsestilfælde forlange, at medlemmet fraflytter sin lejlighed med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Det misligholdende medlem er da berettiget til at  sælge lejligheden. Bestyrelsen har på foreningens vegne forkøbsret til lejligheden på samme vilkår, som vedkommende bevisligt kan opnå til anden side.

 

Spørgsmålet om fraflytningskravets berettigelse og rimelighed kan ikke forelægges domstolene, men kan af vedkommende begæres forelagt en voldgiftsret, der endeligt afgør spørgsmålet om rimelighed og berettigelse. Vedkommende skal inden 8 dage efter modtagelsen af fraflytningspålægget begære en voldgiftsret nedsat, og det påhviler herefter bestyrelsen at begære en voldgiftsret udpeget, bestående af 3 medlemmer, der udnævnes af formanden for boligretten i Københavns Byret.

 

Kendelsen skal være afsagt inden 2 måneder. Sker dette ikke, er fraflytningspålægget bindende og kan effektueres ved fogeden, med mindre lejlighedsejeren over for fogeden godtgør, at ansvaret for fristens overskridelse påhviler foreningen eller Voldgiftsretten. Voldgiftsretten afgør spørgsmålet ved stemmeflerhed efter højst 2 skriftlige indlæg fra hver part og en mundtlig forhandling. Parterne er pligtige at afgive deres skriftlige indlæg inden en af voldgiftsretten fastsat frist og er pligtig til at give møde ved den mundtlige forhandling. Sker dette ikke, afgør voldgiftsretten sagen på det foreliggende grundlag, herunder også spørgsmålet om omkostninger i forbindelse med sagen.

 

 

12.

 

Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed, Beslutning på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal.

 

Til beslutning om væsentlige forandringer og fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele og disse eller ændringer i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer herfor. Er 2/3 af de således stemmeberettigede ikke til stede på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med 2/3 af de tilstedeværendes stemmer, afholdes en ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal uden hensyn til, hvor mange der har afgivet møde. Stemmeafgivning kan ske ved fuldmægtig med skriftlig fuldmagt.

 

 

13.

 

Hvert år inden udgangen af maj måned afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

 

             1.  Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.

             2.  Forelæggelse til godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning.

             3.  Forelæggelse til godkendelse af budget for næste regnskabsår.

             4.  Valg af medlemmer til bestyrelsen.

             5.  Valg af suppleanter til bestyrelsen.

             6.  Valg af statsautoriseret revisor.

             7.  Forslag fra medlemmer.

             8.  Eventuelt.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

 

 

14.

 

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel.

 

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen, og med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge den reviderede regnskab.

 

 

15.

 

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen, herunder bestyrelsens beslutninger. Begæring om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest 15 dage inden generalforsamlingen.

 

 

16.

 

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

 

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning af forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen.

 

 

17.

 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 3 medlemmer. Valgbare er kun foreningens medlemmer. - Dog har en ejer, så længe han efter fordelingstal ejer mere end 50 % af ejerlejlighederne, ret til at vælge 2 af bestyrelsens medlemmer - også uden for medlemskredsen.

 

Bestyrelsen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

 

Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ned under 3, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

 

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

 

Ved forretningsorden kan bestyrelsen træffe bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

 

 

18.

 

Bestyrelsen har ledelsen af ejerlejlighedsforeningens anliggender.

 

Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fællesanliggender, derunder betaling og fællesudgifter, tegning af forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser. Til ejendomsadministrationen antages den nuværende ejer, eller hvem han måtte anvise, der oppebærer et administrationsbidrag på minimum 5 % af et beløb, svarende til den husleje, som måtte være gældende ifølge lejevurderingsrådets ansættelse pr. l.april 1974 tillagt skatter, afgifter, varmebidrag og øvrige lovlige forhøjelser i perioden. Dette administrationsbidrag gælder hele ejendommen, uanset om denne helt eller delvist måtte være solgt som ejerlejligheder. Forholdet kan, når 3/4 og lejlighederne er solgt efter fordelingstal, opsiges med 6 måneders varsel, såfremt generalforsamlingen med 2/3's flertal forlanger dette. Administrator kan til enhver tid frasige sig hvervet med 6 måneders varsel.

 

 

19.

 

Bestyrelsen indkaldes, hvis et af bestyrelsens medlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2 medlemmer er til stede. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

 

I en af bestyrelsen autoriseret protokol, optages en kort beretning af forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

 

Ejerforeningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen.

 

 

20.

 

Hvert medlem indbetaler til en grundfond kr. 300,00, som - bortset fra en passende kassebeholdning - anbringes i børsnoterede obligationer, og som bestyrelsen er berettiget til at anvende i nødstilfælde, f.eks. i tilfælde af et medlems restance eller ved uforudsete hændelser, realisere og anvende. Renterne tillægges kapitalen som inflationssikring.

 

Opgørelse over et eventuelt underskud ved ejendommens fælles drift, herunder forbrug af grundfonden, forelægges ligeledes ved den årlige generalforsamling. Den ethvert medlem påhvilende andel skal indbetales senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse, respektive 8 dage efter at meddelelse om det på generalforsamlingen vedtagne og godkendte er udsendt til hvert medlem. Under fællesudgifterne går også udgifter til administration, regnskabsaflæggelse m.v. Bestyrelsen er ikke berettiget til honorar.

 

Grundfondens størrelse kan med 1 måneds varsel efter generalforsamlingens beslutning kræves reguleret i takt med pristallets stigning med udgangspunktet 1. januar 1969.

 

På grund af den oprindelige ejers pligt til efter lejeloven at afholde udgifter til udvendig og eventuel indvendig vedligeholdelse vedrørende de lejligheder, der af ham er udlejet er han fritaget for at indbetale til nærværende grundfond.

 

 

21.

 

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december - dog slutter første regnskabsår den 31.december 1969.

 

 

22.

 

Da foreningen er oprettet i henhold til lovgivningen, kan den ingensinde opløses uden i forbindelse med et samlet salg af ejendommen. Et sådant salg kan kun finde sted efter en enstemmig beslutning på en generalforsamling, hvor samtlige foreningens medlemmer har været til stede eller har været repræsenteret.

 

 

23.

 

Nærværende stiftelsesoverenskomst med vedtægter for ejerlejlighedsforeningen begæres lyst i henhold til lov nr. 199 af 8. juni 1966 på ejendommen, matr. nr. 2388 og 2441 Udenbys  Klædebo Kvarter. Påtaleberettiget er ejerlejlighedsforeningen matr. nr.  2388 og 2441 Udenbys Klædebo Kvarter ved dens bestyrelse og enhver kommende tinglyst ejerlejlighedsejer under matr. nr. 2388 og 2441 Udenbys Klædebo Kvarter.

 

De på ejendommen pr. dato hvilende byrder, servitutter og panthæftelser respekteres.